Ochrana osobních údajů

14.06.2018 14:48

ochrana osobních údajů

Přečtěte si podrobně informaci o ochraně osobních udajů dole na boku v liště....

—————


Ustanovení na ochranu osobních dat:

Vážení  zákazníci, zaregistrováním se na našem serveru souhlasíte  s tím, aby v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o  změně  některých zákonů, byly řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení  a  pravidel, o vaší osobě zpracovány údaje, které dále dobrovolně v  nezbytném  rozsahu poskytnete, a to za účelem umožnění doručení  objednaného zboží z  internetového obchodu na doménovém jméně  mtech-cz.eu a stránkách s ním  souvisejících.

Tyto údaje  budou za dodržení veškerých zákonných  předpokladů a s náležitou  ochranou před jejich jakýmkoliv následným zneužitím  zpracovány FA: Lucie Dvořáčková IČO: 68044739  / dále jako  správce údajů /, v souladu s výše uvedeným účelem. Sídlem  správce těchto údajů,  jenž bude dbát o jejich ochranu a zákonem  vymezené užití, Lucie Dvořáčková Návesní 8 76001 Zlín
Rozsah  poskytovaných údajů je dán  obsahem a požadavky následujících  formulářů, přičemž upuštění od jejich vyplnění  před ukončením  registrace do systému, je bez dalšího chápáno jako odepření  souhlasu  poskytovatele těchto údajů s jejich shromažďováním a zpracováním, kdy   však zároveň tímto poskytovatel ztrácí možnost podílet se na službách  tohoto  systému. Poskytovatel má právo přístupu k o něm zpracovávaným  údajům v rámci  obecných možností systému a dále, pokud zjistí, že došlo  k porušení povinností  správcem nebo zpracovatelem těchto údajů, má  právo obrátit se na Úřad pro  ochranu osobních údajů s žádostí o  zajištění opatření k nápravě. Správce si  vyhrazuje právo ověřovat si,  zda osobní údaje, jenž byly poskytnuté subjektem  těchto údajů, jsou  pravdivé. V případě pochybností je správce tyto osobní údaje  oprávněn  blokovat s tím, že pokud tyto údaje nebude možné opravit nebo   dostatečně ověřit, příp. by to bylo spojeno s neúměrnými náklady, budou  tyto  osobní údaje zlikvidovány.

Správce provede bez zbytečného  odkladu  likvidaci osobních údajů poté, co pomine účel, pro který osobní  údaje spravoval.  Správce se zavazuje, že osobní údaje nepředá do  jiného státu, pokud právní  úprava jiného státu, kde mají být  zpracovány, neodpovídá požadavkům stanovených  zákonem č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů a o změně některých  zákonů.

Došlo-li již k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem,  má subjekt údajů právo požadovat:

A/  aby se správce či zpracovatel  zdržel takového jednání, odstranil takto  vzniklý stav či poskytl na svoje  náklady omluvu nebo jiné  zadostiučinění,

B/ aby správce či  zpracovatel provedl opravu nebo doplnění. Osobních údajů tak, aby byly pravdivé  a přesné,

C/ aby osobní údaje byly zablokovány nebo  zlikvidovány,

D/  zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo  porušeno jeho právo na  lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo  na ochranu  jména.Vyplněním a odesláním závazné objednávky ze  stránek www.mtech-cz.eu potvrzujete, že jste si všechny výše  uvedené informace řádně a pečlivě přečetli a bez výhrad s nimi  souhlasíte.